Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Välj kategori 
     
     

  Barnomsorg och utbildning (35)

  Visa alla

  Bygga, bo och miljö (26)

  • Ajourhållning av lägenhetsregistret, småhus inkl fritidshus

   Huset anses färdigställt när lägenheterna är klara att tas i bruk. Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas av kommunen.

   Huset anses färdigställt när lägenheterna är klara att tas i bruk. Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och beslutas av kommunen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - anmälan

   computerperson

   Med den här tjänsten kan du skicka in en beställning för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet.

   Med den här tjänsten kan du skicka in en beställning för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet.

   Till tjänstenchevron_right
  • Byggnation, rivning, installation, strandskyddsdispens - ansökan

   Vill du bygga om, till eller göra någon större förändring i eller vid ditt hus? Beroende på vad du har tänkt göra kan du ibland behöva ansöka om bygglov, och ibland behöver du göra en anmälan. 

   Vill du bygga om, till eller göra någon större förändring i eller vid ditt hus? Beroende på vad du har tänkt göra kan du ibland behöva ansöka om bygglov, och ibland behöver du göra en anmälan. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Dricksvattenanläggning - anmälan

   Verksamheten får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

   Verksamheten får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Egen behandling av slam - ansökan

   Tillstånd ges om ansökan avser enskild slamavskiljare till jordbruksfastighet eller fastighet som saknar framkomlig väg för slamtömningsfordon. 

   Tillstånd ges om ansökan avser enskild slamavskiljare till jordbruksfastighet eller fastighet som saknar framkomlig väg för slamtömningsfordon. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Eldstad, installation - ansökan

   Om du vill installera eller väsentligt ändra eldstäder och/eller rökkanal/skorsten behöver du göra en anmälan till byggavdelningen.

   Om du vill installera eller väsentligt ändra eldstäder och/eller rökkanal/skorsten behöver du göra en anmälan till byggavdelningen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förhandsbesked till bygglov

   Sök ett förhandsbesked när du vill pröva om till exempel en obebyggd tomt utanför detaljplan är lämplig att bygga på.

   Sök ett förhandsbesked när du vill pröva om till exempel en obebyggd tomt utanför detaljplan är lämplig att bygga på.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förlängt hämtintervall för brännbart hushållsavfall - ansökan

   Här kan du ansöka om förlängt hämtintervall för brännbart hushållsavfall.

   Här kan du ansöka om förlängt hämtintervall för brännbart hushållsavfall.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förlängt tömningsintervall för slam - ansökan

   Om du har en avloppsanläggning är det obligatoriskt med slamhämtning. Detta för att förhindra att det läcker ut näringsämnen och bakterier ut i miljön, och även för att skydda din anläggning så att den fungerar i många år framöver.

   Om du har en avloppsanläggning är det obligatoriskt med slamhämtning. Detta för att förhindra att det läcker ut näringsämnen och bakterier ut i miljön, och även för att skydda din anläggning så att den fungerar i många år framöver.

   Till tjänstenchevron_right
  • Gemensam behållare för hushållsavfall - ansökan

   Här kan du och din granne ansöka om en gemensam behållare för ert hushållsavfall.

   Här kan du och din granne ansöka om en gemensam behållare för ert hushållsavfall.

   Till tjänstenchevron_right
  • Hemkompost/ändrat hämtningsintervall av sophämtning - ansökan

   Organiskt matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Matavfall får då inte läggas bland de brännbara soporna. Matavfall ska komposteras under hela året.

   Organiskt matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Matavfall får då inte läggas bland de brännbara soporna. Matavfall ska komposteras under hela året.

   Till tjänstenchevron_right
  • Karaktärisering av avfall till deponi

   Huvuddokument för grundläggande karaktärisering för avfall till deponi.

   Huvuddokument för grundläggande karaktärisering för avfall till deponi.

   Till tjänstenchevron_right
  • Karaktärisering av avfall till deponi, bilaga

   Bilaga till grundläggande karaktärisering för avfall till deponi.

   Bilaga till grundläggande karaktärisering för avfall till deponi.

   Till tjänstenchevron_right
  • Karaktärisering av schaktmassor samt rena fraktioner från rivningsarbeten

   Innan massorna kan avlämnas ska den som ger upphov till massorna göra den första karaktäriseringen.

   Innan massorna kan avlämnas ska den som ger upphov till massorna göra den första karaktäriseringen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kontrollplan

   För enklare projekt ska du lämna in förslag till kontrollplan redan i samband med bygglovsansökan.

   För enklare projekt ska du lämna in förslag till kontrollplan redan i samband med bygglovsansökan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Nybyggnadskarta, beställning

   En nybyggnadskarta är ett underlag för den situationsplan som du ska skicka med din ansökan om bygglov.

   En nybyggnadskarta är ett underlag för den situationsplan som du ska skicka med din ansökan om bygglov.

   Till tjänstenchevron_right
  • Pumpanläggning - ansökan

   Fastighetsägare som ska separera dräneringsvatten från spillvatten och behöver pumpa det till den kommunala dagvattenledningen kan ansöka om att få en pumpanläggning.

   Fastighetsägare som ska separera dräneringsvatten från spillvatten och behöver pumpa det till den kommunala dagvattenledningen kan ansöka om att få en pumpanläggning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Saneringsintyg för avlämnad cistern

   Saneringsintyg ska alltid lämnas när cistern lämnas till återvinningscentralen.

   Saneringsintyg ska alltid lämnas när cistern lämnas till återvinningscentralen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skylt och ljusanordning, lov - ansökan

   Att sätta upp, flytta och väsentligt ändra skyltar och strålkastare kräver skyltlov/bygglov inom detaljplanelagt område. 

   Att sätta upp, flytta och väsentligt ändra skyltar och strålkastare kräver skyltlov/bygglov inom detaljplanelagt område. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Sortering av rivnings- och ombyggnadsavfall, bilaga 1

   Sortering av rivnings- och ombyggnadsavfall, bilaga ett.

   Sortering av rivnings- och ombyggnadsavfall, bilaga ett.

   Till tjänstenchevron_right
  • Toalett, annan toalett än WC

   Tänk på att du ansöker i god tid innan din toalett installeras eller kompost tas i bruk.

   Tänk på att du ansöker i god tid innan din toalett installeras eller kompost tas i bruk.

   Till tjänstenchevron_right
  • Uppehåll i sophämtning - ansökan

   Om ditt permanentboende ska stå oanvänt fyra månader eller mer kan du söka uppehåll i soptömningen.

   Om ditt permanentboende ska stå oanvänt fyra månader eller mer kan du söka uppehåll i soptömningen.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Kommun och politik (11)

  Visa alla

  Kultur och fritid (19)

  Visa alla

  Näringsliv och arbete (16)

  • Egenkontroll - redovisning

   Här gör du egenkontroll vid försäljning av  e-cigaretter.

   Här gör du egenkontroll vid försäljning av  e-cigaretter.

   Till tjänstenchevron_right
  • Försäljning av e-cigaretter med nikotin och påfyllningsbehållare enligt 20 § Lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare - anmälan

   Här anmäler du försäljning av e-cigaretter med nikotin och påfyllningsbehållare enligt 20 § Lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

    

   Här anmäler du försäljning av e-cigaretter med nikotin och påfyllningsbehållare enligt 20 § Lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Jordbruksverksamhet - anmälan

   Anmäl ditt jordbruksföretag här. Din anmälan ska vara inlämnad minst sex veckor innan verksamheten startar.

   Anmäl ditt jordbruksföretag här. Din anmälan ska vara inlämnad minst sex veckor innan verksamheten startar.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kemisk bekämpning - anmälan

   Anmälan av användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad fyra veckor innan planerad spridning.

   Anmälan av användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad fyra veckor innan planerad spridning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kemisk bekämpning - ansökan

   Din ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad i god tid före planerad spridning

   Din ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad i god tid före planerad spridning

   Till tjänstenchevron_right
  • Livsmedelsanläggning, registrering - anmälan

   Ny ägare eller lokal innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt. Anmäl och registrera ditt livsmedelsföretag här.

   Ny ägare eller lokal innebär alltid att verksamheten måste anmälas på nytt. Anmäl och registrera ditt livsmedelsföretag här.

   Till tjänstenchevron_right
  • Massor för anläggningsändamål - anmälan

   Anmäl användning av massor eller avfall för anläggningsändamål.

   Anmäl användning av massor eller avfall för anläggningsändamål.

   Till tjänstenchevron_right
  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan

   Miljöfarlig verksamhet är verksamheter som på något sätt leder till risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara exempelvis genom utsläpp till mark, vatten eller luft eller genom användning av mark eller byggnader.

   Miljöfarlig verksamhet är verksamheter som på något sätt leder till risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara exempelvis genom utsläpp till mark, vatten eller luft eller genom användning av mark eller byggnader.

   Till tjänstenchevron_right
  • Skola- och förskoleverksamhet - anmälan

   När du anmäler att du vill starta en skola eller förskola tänk på att ändrat användningssätt av lokal eller ombyggnation kan kräva bygglov alternativt bygganmälan.

   När du anmäler att du vill starta en skola eller förskola tänk på att ändrat användningssätt av lokal eller ombyggnation kan kräva bygglov alternativt bygganmälan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Solarium - anmälan

   Vissa verksamheter klassas som hälsoskyddsverksamheter och inspekteras regelbundet av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

   Vissa verksamheter klassas som hälsoskyddsverksamheter och inspekteras regelbundet av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Spridning av gödsel, dispens - ansökan

   Ansökan om dispens för spridning av gödsel.

   Ansökan om dispens för spridning av gödsel.

   Till tjänstenchevron_right
  • Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

   Din anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark ska vara inlämnad i god tid före planerad verksamhet.

   Din anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark ska vara inlämnad i god tid före planerad verksamhet.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Stöd och omsorg (22)

  Visa alla

  Trafik och samhällsplanering (8)

  Visa alla