Cistern - anmälan

Vid all förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall gäller att risken för spill och läckage skall minimeras. Om spill och läckage ändå uppkommer ska försiktighetsmått ha vidtagits så att eventuellt spill inte kan nå omgivande mark, vatten eller avloppsbrunnar. Eventuellt utsläpp ska genast anmälas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och i akuta fall kontaktas naturligtvis först och främst räddningstjänsten. 

Exempel på försiktighetsmått är: invallning, förvaring på tät och beständig yta, droppskydd/spillplåtar, påkörningsskydd, elektroniskt överfyllnadsskydd, möjlighet till nivåkontroll, tillgång till absorbtionsmedel, läckagelarm, slangbrottsventiler med mera.

Cisterner
För vissa kemikalier till exempel brandfarliga vätskor och diesel, eldnings- och spillolja, som dessutom är vanligt förekommande, finns särskilda föreskrifter (NFS 2003:24). Vid lagring av större mängder finns krav på tillstånd och vid mindre mängder en anmälningsplikt.

Installation
I följande fall ska anmälan göras till miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan installation:
Cistern i mark som rymmer mer än 1 m³ och/eller rörledningar i mark. Cistern utomhus ovan mark som rymmer mer än 1 m³ men högst 10 m³. (> 10 m³ krävs tillstånd). Cistern eller övrig hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Vid installation av cisterner och/eller rörledningar i mark ska en installationskontroll göra av ackrediterat kontrollorgan

Revision
Om en cistern byggts om eller ändrats, misstänks ha tagit skada, skall användas under väsentligt ändrade förhållanden eller om den flyttats ska revisionskontroll göras av ackrediterat kontrollorgan.

Återkommande kontroll
Återkommande kontroll ska göras av ackrediterat kontrollorgan, som längst med ett intervall av 12 år (k-cistern eller så kallad skyddad s-cistern). För cisterner som saknar fullgott korrosionsskydd (s-cistern, vanligt förekommande) är intervallet sex år. Inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler. 

Kontrollrapport
Skyldighet att insända kopia av kontrollrapport till Miljö- och byggnadsnämnden upphörde 2009-06-01. Kontrollrapporten ska dock hållas tillgänglig till dess cisternen tagits varaktigt ur bruk.

Cisterner eller rörledningar som tagits ur bruk ska tömmas och rengöras. Åtgärder ska vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern som tagits ur bruk (eller skrotats) ska anmälas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Anmälan kan göras per telefon, med så kallad skrotningsintyg eller fakturakopia.

Miljösanktionsavgifter
Enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter är följande förseelser belagda med miljösanktionsavgift::
•    Underlåtenhet att skriftligen anmäla installation eller hantering i övrigt inom vattenskyddsområde (1 000 kronor).
•    Underlåtenhet att utföra föreskriven installations- eller revisionskontroll (3 000 kronor)
•    Underlåtenhet att utföra återkommande kontroll inom angivna intervall (2 000 kronor)

Utöver miljösanktionsavgiften (som tillfaller staten) tas avgift för handläggningen ut enligt kommunens taxa för miljötillsyn.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se