Särskilt bidrag till folkbildningsverksamheten - ansökan

Ändamål

Kommunbidrag kan utgå till organisationer som bedriver folkbildningsverksamhet i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier för statsbidrag och som erhåller statsbidrag från Folkbildningsrådet eller Utbildningsdepartementet. Kommunbidragen syftar till att ge organisationerna möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i Kristinehamns kommun.

Syftet med Kristinehamns kommuns bidrag till folkbildningsorganisationer verksamma i kommunen är att:

 • främja verksamhet som gör det möjligt för invånarna att påverka sin livssituation
 • skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen
 • stärka och utveckla demokratin
 • öka delaktigheten i kulturlivet genom att främja kulturupplevelser och eget skapande.

Bidrag

Folkbildningsorganisationer med en egen klar och tydlig profil, som samtidigt formar sin verksamhet utifrån de principer som kännetecknar folkbildningen, har viktiga uppgifter att utföra för Kristinehamns utveckling. Detta gäller såväl inom sin allmänna bildningsroll, i demokratifrågor som inom kulturområdet.

Anslaget utgår endast till icke-kommersiell verksamhet och ska skilja sig till form och arbetssätt från offentliga skolväsendet och högskolan. Kulturnämndens övergripande mål är utgångspunkten för bidraget.

Bidragsform

Kommunbidraget delas upp i grundbidrag och särskilt bidrag. Grundbidraget utgör 80 % av den totala bidragssumman och det särskilda bidraget utgör 20 %.

För att skapa en bra kontakt skall en årlig dialog föras mellan föreningen och kulturnämnden. En ökad kunskap om organisationens verksamhet underlättar fördelning av bidrag. Den sökande organisationens verksamhetsplan ska ligga till grund för dialogen.

Särskilt bidrag

Det särskilda bidraget finns för att stötta utvecklingen av befintlig verksamhet och start av ny verksamhet på lång sikt. I ansökan ska framgå om det är ny verksamhet eller utveckling av befintlig verksamhet, verksamhetens syfte och mål samt hur den kommer att genomföras. Det ska också framgå i ansökan hur verksamheten ska leva vidare efter uppstartsskedet med särskilt bidrag.

Varje ansökan bedöms individuellt. Den sökande organisationen ska bidra med egen finansiering om minst 20 % av den totala kostnaden för verksamheten. Med egen finansiering menas medel ur ordinarie budget, entréintäkter, arbetsinsats (redovisas i kronor, inte timmar) eller annan finansiering (bidrag från annan instans). Med arbetsinsats menas exempelvis lön till föreläsare eller verksamhetsledare.

Tid för att förbereda eller skriva ansökan, eller kostnad för lokaler som organisationen redan hyr eller äger för sin verksamhet, kan inte räknas som egen finansiering.

Det särskilda bidraget kan sökas löpande under året. Bidraget betalas ut efter beviljat beslut i kulturnämnden. Redovisning sker senast 2 månader efter avslutad verksamhet.

Prioriterade kriterier vid fördelning av särskilt bidrag:

 • Öppen verksamhet
 • Engagera ungdomar 15-25 år
 • Verksamhet med personer med funktionsnedsättning
 • Utjämning av bildningsklyftor
 • Utveckling och förnyelse av demokratin
 • Verksamhet utanför Kristinehamns tätort
 • Samverkan

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Kultursamordnaren
kultur@kristinehamn.se
0550-880 76

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Behörighet att signera för organisationen

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa