Skol- och förskoleverksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

När du anmäler att du vill starta en skola eller förskola, tänk på att ändrat användningssätt av lokal eller ombyggnation kan kräva bygglov alternativt bygganmälan. Kontakta kommunens bygglovshandläggare på 0550-880 60, servicetelefon, för att få veta mer.

 

Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövaren planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och påverkan på miljön. Detta görs med hjälp av ett egenkontrollprogram.

 

Tillsammans med din anmälan skickar du med:

  • ritningar över lokalen
  • protokoll över senast utförda ventilationskontroll (OVK), luftflödesprotokoll över rummens till- och frånluftsflöden och personbelastningskarta
  • övriga uppgifter, ritningar eller tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som anmälan avser.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Anmälningspliktig verksamhet anmäls enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa