Kompensation för pump och pumpbrunn - ansökan

Fastighetsägare som har utfört separering av dräneringsvatten, och som fått installera pump och pumpbrunn, kan på denna blankett ansöka om kompensation upp till motsvarande 35% av värdet upp till max 15 000 kr inkl. moms (vilket motsvarar 5 250 kr för villaägare). Flerbostadshus eller industrier kan få kompensation upp till motsvarande 35% av värdet av max 30 000 kr inkl. moms (vilket motsvarar 10 500 kr för industrier och flerbostadshus). Varje ansökan kommer att utvärderas.

 

Förutsättningar för att kunna ansöka om ersättning för dräneringspumpanläggning

Fastigheten måste sedan tidigare vara ansluten till den allmänna VA-anläggningen i Kristinehamns kommun. Inget dagvatten från fastigheten får avledas till spillvattenledningen. Pumpbrunnen ska pumpa dräneringsvatten till en separat dagvattenbrunn. Från denna leds vattnet med självfall till förbindelsepunkt för dagvatten. Stuprör kopplas till dagvattenbrunn och inte till pumpbrunnen. Har du källartrappa med spygatt måste den ha tak eller vara överbyggd.

Originalkvitto från inköp av pump och pumpbrunn måste bifogas i ansökan. Ansökan gäller endast med originalunderskrift och kan därför inte mejlas till VA-avdelningen. Innan vi slutbehandlar ansökan kommer kontroll av anslutningen och pumpens funktion att utföras. Vi tar kontakt med dig och berättar hur kontrollen går till.

 

Frågor om e-tjänsten

Jeanette Olsson
jeanette.olsson1@kristinehamn.se
0550-881 09

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se