Karaktärisering av schaktmassor samt rena fraktioner från rivningsarbeten

Instruktion för leverans av massor

Anmälan
Anmälan ska göras till Kristinehamns kommun innan massorna kan avlämnas. Den som ger upphov till massorna ska göra den första karaktäriseringen och fylla i denna blankett. Om kunskap saknas får leverantören skaffa sig den kunskap som behövs eller ge någon i uppdrag att utföra karaktäriseringen.

Om massorna misstänks vara förorenade ska prov uttas för att på så vis fastställa graden av förorening.

Ovanstående gäller även för massor från rivningar - betong etc. där oljespill eller dylikt förekommit eller om det på annat sätt kan misstänkas vara förorenat. Detta gäller även vid förekomst av isolermaterial innehållande CFC.

Miljöteknisk bedömning
Om massorna misstänks vara förorenade ska prov tas för att på så vis fastställa att massorna är utan risk för negativ miljöpåverkan. Provtagning skall utföras av provtagare med tidigare erfarenhet av liknande miljökontroller. Analys skall utföras av ackrediterat laboratorium. Den miljötekniska bedömningen skall bifogas anmälan.

Kristinehamns kommun utför slumpmässigt stickprov på massor vid mottagning samt vid avlämning. Massor som kan utgöra en risk avvisas och hänvisas till godkänd deponi/behandlingsanläggning på leverantörens bekostnad.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Strandmossens kundmottagare
strandmossen@kristinehamn.se
0550-839 88

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se