Arrangemangsstöd för kulturföreningar - ansökan och redovisning

Den här tjänsten kräver inloggning

Arrangemangsstöd kan sökas av kulturföreningar, hembygds- och bygdegårdsföreningar samt Folkets hus-föreningar som bedriver offentliga kulturaktiviteter i Kristinehamns kommun. Föreningen ska uppfylla de villkor som gäller enligt Kommungemensamma riktlinjer för stöd till föreningar med ideellt syfte. En förening kan, i enlighet med de kommungemensamma riktlinjerna, inte erhålla arrangemangsbidrag för arrangemang/verksamhet som föreningen redan har beviljats verksamhetsbidrag för.

 

Arrangemangsstöd betalas ut som ett förlustbidrag och avser offentliga arrangemang genomförda i Kristinehamns kommun. Arrangemangsstöd kan användas till kostnader som är direkt kopplade till arrangemanget, dock ej till gåvor och ersättning till föreningens egna medlemmar. Ansökan kan göras löpande under året, men ska vara kulturförvaltningen till handa senast en månad innan planerat arrangemang. 

 

Redovisning ska göras senast två månader efter arrangemanget oavsett arrangemangets ekonomiska utfall. Utbetalning av förlustbidraget görs efter inlämnad och godkänd redovisning. En förening kan söka arrangemangsbidrag flera gånger under året och varje ansökan behandlas separat. 

 

Ansökan och redovisning görs i samma e-tjänst. Observera att redovisning med bifogad ekonomisk dokumentation ska göras av samtliga arrangemang som blivit beviljade arrangemangsstöd oavsett arrangemangets ekonomiska utfall.

 

Inför varje nytt kalenderår ska föreningen bifoga nedanstående handlingar till den första ansökan om arrangemangsstöd. Undantag ges om föreningen redan skickat in dessa handlingar i en ansökan om verksamhets- och driftbidrag. 

• verksamhetsberättelse från föregående år  

• senaste årsmötesprotokoll  

• senaste reviderade bokslut eller motsvarande handling som visar föreningens ekonomiska redovisning för senaste år  

• kommande års verksamhetsplan och budget (om föreningen ännu inte haft årsmöte kan dessa dokument vara godkända av föreningens styrelse) 

• senaste revisionsberättelse samt namn och personnummer på revisor  

• stadgar och protokoll som visar vilka som är firmatecknare för föreningen  

• uppgift om antal betalande medlemmar  

• uppgift om vilka som ingår i föreningens styrelse (namn och personnummer) 

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Linn Lundtoft
linn.lundtoft@kristinehamn.se
0550-88076

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa