Dispens från utsortering av matavfall - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

 

Från 1 januari 2024 är det obligatoriskt att sortera matavfall separat.  

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen kan i särskilda fall ge dispens från kravet på separat insamling av matavfall. Det är endast fastighetsägaren som kan ansöka om dispens. 

En dispens är tidsbegränsad och medges endast vid särskilda skäl, exempelvis platsbrist, dåliga arbetsmiljöförhållanden eller risk för olägenheter. Vid ansökan ange skälet till varför dispens ska medges. Redovisa och motivera vilka alternativ du redan undersökt och varför de inte fungerar. Du ska även ange hur du planerar att möjliggöra insamlingen av matavfall efter att tiden för dispensen löpt ur. Lägg gärna till bilagor. Du kan endast ansöka om dispens för en fastighet i taget. Äger du flera fastigheter får du göra separata ansökningar.

Bor du i en- eller tvåfamiljshushåll och komposterar ditt matavfall behöver du inte heller ansöka om dispens. Däremot ska komposten anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

 

Avgift

För handläggning av ansökan tas en timavgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa