Egen behandling av slam - ansökan

Tillstånd kan endast ges om ansökan avser enskild slamavskiljare:
- tillhörande jordbruksfastighet där aktivt jordbruk bedrivs eller
- tillhörande fastighet som saknar vägförbindelse/framkomlig väg för slamtömningsfordon.

Mer information finns i tekniska nämndens renhållningsanvisningar (TNRA, bilaga 8, som du hittar på kristinehamn.se. Skriv TNRA i sökrutan).

Beslutet är personligt och gäller inte för ny fastighetsägare/nyttjanderättshavare. Om de förhållanden som redovisats i ansökan ändras väsentligt, gäller inte beslutet. En avloppsanläggning ska ha en godtagbar funktion enligt dagens kriterier. Det ska finnas efterföljande rening efter slamavskiljning.  För avloppsanläggningar ska det finnas beslut om tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. För handläggningen av ansökan debiteras en avgift på motsvarande två timmar. Beslutet skickas hem och ett svar på ansökan.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se