Hemkompost/minimihämtning av avfall - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Villkoret för abonnemang hemkompost är att organiskt matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Matavfall får då inte läggas bland de brännbara soporna. Matavfall ska komposteras under hela året.

 

Avgift för handläggning av ansökan/anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa. Avgift för anmälan av kompost är motsvarande en timmes handläggningstid, för ansökan om minimihämtning 2 timmar. För nuvarande (2024) är timtaxan 1270 kr.
 

Kompostbehållaren
Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker. Det vill säga att matavfall inte ska vara åtkomligt för t.ex. råttor och fåglar.  Tumregel för dimensionering av kompostbehållare är:
Oisolerad – 100 liter per person
Isolerad – 50 liter per person
Roterande isolerad – 25 liter per person  
 

Om du beviljas abonnemang hemkompost
I samband med medgivande förbinder sig fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren att:
- Lämna farligt avfall vid kommunens inlämningsställen
- Kompostera eller transportera trädgårdsavfall till återvinnings-
  centralen
- Återvinna tidningar och trycksaker samt återvinningsbara 
  förpackningar av papp/kartong, glas, metall och plast.

Fastighetsägaren ska omgående meddela renhållaren om ändrade förhållanden eller annat som kan påverka beviljat medgivande.
 

Återkallande
Beviljat medgivande återkallas med omedelbar verkan om förhållanden ändras och/eller förutsättningarna inte uppfylls t.ex. bestämmelser om utsortering, fyllnadsgrad och/eller vikt för sorterat brännbart avfall, eller annat förhållande som kan leda till olägenhet för människors hälsa.
 

Minimihämtning
Medges endast om avfallsmängden som produceras på fastigheten är så liten att regelbunden hämtning eller dispensregler i föreskrift är olämpligt. Abonnenten får fyra tömningar per år (två tömningar för fritidshus). Tömning sker var tredje månad. Dispensen medges för 5 år, därefter behöver ny ansökan skickas in. 

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta miljö- och byggnadsnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
miljo@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
mbn@kristinehamn.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa