Ägar- och ledningsprövning av fristående förskola och fritidshem - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

En ägar- och ledningsprövning är den prövning av enskilda huvudmän som kommunerna gör avseende om en fristående förskolas och/eller fristående fritidshems ägar- och ledningskrets är lämpliga och har tillräcklig insikt och kunskap om det regelverk som gäller för verksamheten. Bedrivs förskolan eller fritidshemmet av en juridisk person omfattar lämplighetsprövningen även om den juridiska personen är lämplig.

 

Kommunen ska göra en prövning av ägar- och ledningskretsen vid ansökan om godkännande som huvudman för fristående förskola eller fristående fritidshem. En ägar- och ledningsprövning kan också göras vid tillsyn av fristående förskola och fristående fritidshem.

 

Enskilda huvudmän är skyldiga att anmäla förändringar inom ägar- och ledningskretsen inom en månad till kommunen. Förändringen kan bero på att styrelsen ändrats i samband med årsstämma/årsmöte, att en person lämnat sin styrelsepost och att någon ny röstats in. 

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifteriskolan.

Du kan även kontakta skolnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifterna i denna e-tjänst. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende. Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas bevaras. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 

Personuppgiftsansvarig är Skolnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsat behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på skolnämnden@kristinehamn.se 

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa