Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barnomsorg och utbildning (39)

  Bygga, bo och leva (48)

  Kommun och politik (22)

  Kultur och fritid (19)

  Näringsliv och arbete (31)

  • Anmälan fettavskiljare

   Här kan du anmäla nyinstallation av fettavskiljare. 

  • Arbeten inom vattenskyddsområden - ansökan

   Ansökan för arbeten inom vattenskyddsområde i Kristinehamns kommun. 

  • Erbjuda prao

   Här kan du anmäla intresse för att ta emot prao-elever.

  • Farligt avfall - transportdokument

   Rapportering till avfallsregistret. 

  • Feriearbete - erbjuda feriearbetsplats i kommunal verksamhet eller förening

   Här kan du anmäla intresse för att ta emot feriearbetare.

  • Finansieringsplan vid inköp av restaurangrörelse - redovisning

   Komplettera din ansökan om serveringstillstånd med en finansieringsplan här.

  • Företags- och evenemangslots - tidsbokning

   Boka företags -och evenemangslots här.

  • Försäljning av e-cigaretter - egenkontroll och redovisning

   Här gör du egenkontroll vid försäljning av  e-cigaretter.

  • Försäljning av folköl och e-cigaretter - anmälan

   Här anmäler du försäljning av folköl eller e-cig.

  • Hälsoskyddsverksamhet - anmälan

   Verksamheter inom området hygienisk behandling och bassängbad. Dessa verksamheter är anmälningspliktiga.

  • Jordbruksverksamhet - anmälan

   Anmäl ditt jordbruksföretag här. Din anmälan ska vara inlämnad minst sex veckor innan verksamheten startar.

  • Kemisk bekämpning - anmälan

   Anmälan av användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad fyra veckor innan planerad spridning.

  • Kemisk bekämpning - ansökan

   Din ansökan om tillstånd för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska vara inlämnad i god tid före planerad spridning

  • Kranmärka din verksamhet - ansökan

   Ansökan om att kravmärka din verksamhet. 

  • Köldmedier - anmälan om nyinstallation eller ändring

   Anmäl nyinstallation eller ändring av köldmedieaggregat.

  • Köldmedier - årsrapport och skrotningsintyg

   Med hjälp av denna tjänst kan du skicka in årsrapport eller intyg om skrotning för din köldmedieanläggning.

  • Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

   Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Miljöfarlig verksamhet - anmälan

   Miljöfarlig verksamhet är verksamheter som på något sätt leder till risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det kan vara exempelvis genom utsläpp till mark, vatten eller luft eller genom användning av mark eller byggnader.

  • Serveringsansvariga personer - anmälan

   Här kan du anmäla vilka personer som ska vara serveringsansvariga på ditt serveringsställe. 

  • Serveringstillstånd - ansökan

   Här söker du tillstånd för alkoholservering. Ansökan kan gälla ett tillfälligt eller stadigvarande tillstånd.

  • Skol- och förskoleverksamhet - anmälan

   När du anmäler att du vill starta en skola eller förskola - tänk på att ändrat användningssätt av lokal eller ombyggnation kan kräva bygglov alternativt bygganmälan.

  • Spridning av gödsel, dispens - ansökan

   Ansökan om dispens för spridning av gödsel.

  • Tillstånd för försäljning av tobaksvaror - ansökan

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  • Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

   Din anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark ska vara inlämnad i god tid före planerad verksamhet.

  • Verksamhetsbidrag Närsam - ansökan

   Ansökan om verksamhetsbidrag från Närsam.

  • Ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror - anmälan

   Här kan du anmäla ändring eller avslut av befintligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  Stöd och omsorg (54)

  • Barns vårdnad, boende och umgänge - ansökan om avtal

   Om ni som föräldrar är överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut kan ni skriva det i ett avtal. Det är hos familjerätten ni ansöker om hjälp med att upprätta avtal.

  • Behov av god man eller förvaltare - anmälan

   Här anmäler du som chef eller personal inom vård och omsorg behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden.

  • Bidrag till pensionärsföreningar - ansökan

   Årsbidrag kan sökas av de föreningar som bedriver verksamhet av och för pensionärer. Du hittar ansökan här.

  • Bidrag till sociala föreningar - ansökan

   Årsbidrag kan sökas av en förening som bedriver verksamhet som riktar sig till personer i en socialt utsatt situation. Du hittar ansökan här.

  • Bostadsanpassningsbidrag - ansökan

   Du som på grund av bestående funktionsnedsättning behöver få din bostad anpassad eller ombyggd kan söka bidrag från kommunen för detta. 

  • Budget- och skuldrådgivning - boka tid för nybesök

   Med hjälp av denna tjänst kan du boka tid för budget- och skuldrådgivning.

  • Dagverksamhet - ansökan

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om dagverksamhet.

  • Dödsboanmälan - ansökan och kontaktförfrågan

   I denna e-tjänst kan du skicka in en kontaktförfrågan som innebär att du som dödsbodelägare/anhörig kan få prövat om kommunen kan göra dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

  • Ensamkommande barn - god mans redogörelse för arvode

   Här redogör du som god man för ensamkommande barn för vilket arbete du utfört.

  • Ensamkommande barn - samtycke till god man

   Här samtycker barnet till dig som god man innan beslut om förordnande.

  • Ensamkommande barn - åtagande, god man eller förvaltare

   Här lämnar du ditt åtagande att bli god man, enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, för nedanstående omyndig.

  • Ersättning vid personlig assistens sjukfrånvaro - fullmakt

   Här kan du ge fullmakt till person att vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro hos kommunen ansöka om ersättning. 

  • Fastställa avgift - inkomstförfrågan

   Här kan du uppge inkomstuppgifter, boendekostnad och fördyrade levnadskostnader så att förvaltningen för stöd, vård och omsorg kan fastställa avgift för hemtjänst, korttidsplats, särskilt boende, hemsjukvård och rehab.

  • Färdtjänst - ansökan

   Du hittar mer information om färdtjänst och hur du ansöker på Värmlandstrafiks webb.

  • Förteckning över tillgångar och skulder - god man, förvaltare eller förmyndare

   Här redovisar du som är god man, förvaltare eller förmyndare vilka tillgångar huvudmannen eller barnet har.

  • Förvaltarfrihetsbevis - ansökan

   Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg på att en person inte står under förvaltarskap. Intyget begärs hos överförmyndarnämnden i den kommun där den som det avser är folkbokförd.

  • God man eller förvaltare - ansökan till tingsrätten

   Här ansöker du om god man eller förvaltare för dig själv eller en nära anhörig. Ansökan skickas till tingsrätten.

  • God man eller förvaltare - avsluta uppdrag (entledigande)

   Vill du sluta som god man eller förvaltare så anmäler du det här. 

  • God man eller förvaltare - intresseanmälan

   Här lämnar du en intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare.

  • God man eller förvaltare - kontakta mig!

   Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara god man? Då har du hittat rätt!

   Fyll i detta kontaktformulär så kontaktar en handläggare dig och svarar på dina frågor. 

  • Insatser enligt LSS - begäran

   Här begär du insatser enligt LSS för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för.

  • Kompiskortet - ansökan

   Här kan du ansöka om Kompiskortet

  • Kontakta lönecentrum - Uppdragstagare

   Här kan uppdragstagare inom Kristinehamns kommun komma i kontakt med lönecentrum.

  • Körjournal för god man eller förvaltare

   Här lämnar du som god man eller förvaltare uppgifter om resor med egen bil i samband med inlämnande av redogörelse för utfört arbete.

  • Misstanke om barn som far illa - orosanmälan

   Du som misstänker att ett barn far illa eller kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här.

  • Orosanmälan för vuxen

   Du som tror att en vuxen kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här. 

  • Orosanmälan för äldre

   Du som tror att en äldre person kan vara i behov av stöd från socialtjänsten kan göra en orosanmälan här. 

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan

   Här kan du som har ett rörelsehinder ansöka om ett parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller din bostad. 

  • Passagens pensionärsservice - beställning av tjänster

   Här gör du beställningar av tjänster från Passagens pensionärsservice.

  • Redogörelse för utfört arbete, god man eller förvaltare

   Här redogör du som är god man eller förvaltare för det arbete du utfört i uppdraget under föregående år eller perioden till dess att uppdraget upphörde.

  • Samarbetssamtal - ansökan

   Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller barnets försörjning, kan ni ansöka om samarbetssamtal hos familjerätten.

  • Seniorkollo - Anmälan

   Här anmäler du dig till årets seniorkollo! Sista anmälningsdag är den 24 maj. 

  • Seniorlägenhet på Uranus - Intresseanmälan

   Här lämnar du en ny intresseanmälan, eller förnyar din redan befintliga intresseanmälan, för seniorlägenhet på Uranus.

  • Situationen i Ukraina - Jag vill hjälpa till!

   Med anledning av situationen i Ukraina är det många som vill hjälpa till. På denna sida kan du anmäla ditt intresse för att hjälpa till på olika sätt. 

  • Sjuklöneersättning enligt LSS - avtal

   Här hittar du avtal om sjuklöneersättning.

  • Sommarkollo - intresseanmälan

   Intresseanmälan till sommarkollo 2024. Sommarkollot vänder sig till barn och unga med funktionsvariation i åldrarna 8-17 år som bor i Kristinehamns kommun. 

  • Särskilt boende enligt SoL - ansökan

   Genom den här tjänsten kan du eller din legala företrädare ansöka om särskilt boende enligt SoL.

  • Ta ett uppdrag - intresseanmälan

   Här kan du anmäla ditt intresse till att bli ledsagare, avlösare, volontär, kontaktfamilj, kontaktperson, familjehem och språkvän. Din insats räknas!

  • Tidsrapportering - avlösare, ledsagare LSS

   Du som har ett uppdrag som ledsagare eller avlösare  inom LSS kan med hjälp av denna tjänst tidsrapportera dina utförda uppdrag. 

  • Tidsrapportering - kontaktperson, kontaktfamilj LSS och SoL

   Du som är kontaktperson eller kontaktfamilj inom LSS och SoL kan med hjälp av denna tjänst månadsvis tidsrapportera dina utförda uppdrag. 

  • Tillfälligt utökade insatser enligt LSS - begäran

   Här kan du begära tillfälligt utökade insatser enligt LSS för dig själv eller någon annan person som du är legal företrädare för.

  • Ungdom - kontaktförfrågan

   Är du ungdom mellan 16-25 år och behöver vägledning och stöd i livet?

  • Uppdragstagare Familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj - samtycke

   Uppdragstagare Familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj - samtycke

  • Utbetalning av ekonomiskt stöd - ansökan

   Här är det möjligt att ansöka om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS.

  • Vikarier funktionsstöd - introduktionsutbildning

   För att arbeta inom vård och omsorg i Kristinehamns kommun behöver man vissa förkunskaper. Genom att genomföra denna utbildning får du en bra grund att stå på inför din kommande anställning hos oss.

  • Vikarier äldreomsorg - introduktionsutbildning

   För att arbeta inom vård och omsorg i Kristinehamns kommun behöver man vissa förkunskaper. Genom att genomföra denna utbildning får du en bra grund att stå på inför din kommande anställning hos oss.

  • Års- och sluträkning, god man eller förvaltare

   Här redovisar du som är god man eller förvaltare din huvudmans ekonomi för föregående år, eller perioden fram till dess att uppdraget upphörde.

  • Återställningsbidrag - ansökan

   Ägare till bostadshus har rätt till bidrag för kostnader för återställning som har utförts i eller i anslutning till hyreslägenheter, småhus som hyrs ut, eller i anslutning till bostadsrättslägenheter i flerbostadshus.

  • Överförmyndarnämnden - yttrande

   Här kan du lämna yttrande till överförmyndarnämndens.

  • Överförmyndarnämndens samtycke - Ansökan

   Här kan du ansöka om överförmyndarens samtycke.

  Trafik och miljö (8)