Bidrag till enskilda vägar med statsbidrag - ansökan

Vem kan söka bidrag?
Bidrag får sökas av samfälligheter som är godkända av Trafikverket och får statsbidrag för vägen.


Vilka bidrag finns?
Kristinehamns kommun har två olika bidragsformer till enskilda vägar med statsbidrag:
 

 • Årligt driftbidrag
  Bidrag för skötsel och underhåll av väg, inklusive snö- och halkbekämpning.

  Bidraget beräknas på Trafikverkets bidragsgrundande belopp efter procentsats som beslutas av tekniska nämnden.
   
 • Särskilt driftbidrag
  Exempel på åtgärder som omfattas av särskilt driftbidrag: byte av vägtrummor, reparationer av broar, förstärkning av bärighet som gäller för förbättringsåtgärder och iordningsställande av vägar efter bidragsbeslut av Trafikverket.

  Bidraget beräknas på Trafikverkets beviljade belopp efter procentsats som beslutas av tekniska nämnden.


Vad ska ansökan innehålla?

 • Årligt driftbidrag
  - ekonomisk redogörelse för bidragsåret
  - verksamhetsberättelse eller årsmötesprotokoll med information om bidragsåret

Ansökan om årligt driftbidrag ska vara inskickad till tekniska förvaltningen senast 15 mars.

 • Särskilt driftbidrag
  - Trafikverkets slutbesiktning och beslut

Ansökan om särskilt driftbidrag sker löpande.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Monica Söderlund
monica.soderlund@kristinehamn.se
0550-858 65

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se