Bidrag till enskild utfartsväg utan statsbidrag - ansökan

Med utfartsväg menas en väg som leder från fastigheten till närmaste större väg.

Till underhållet av enskilda utfartsvägar kan du få kommunalt bidrag på 4 kronor per meter för den del av vägsträckan som överstiger 100 meter. För att få bidrag för enskild utfart får inte vägen vara berättigad till statsbidrag.

Det finns riktlinjer och kriterier som ska vara uppfyllda för att ha rätt till detta bidrag. Läs om riktlinjer för bidrag till enskild utfart.


Vem kan söka bidraget?
Den som är folkbokförd och helårsboende efter vägen kan söka bidrag. Om det finns fler boende utmed utfartsvägen ska väghållningen vara ordnad i någon form av organisation (vägförening eller plogförening) eller genom överenskommelse som kommunen ska godkänna.


Regler för att få bidraget:

  • Vägen ska vara minst 100 meter och du får bidrag för den sträcka som överstiger 100 meter. Längden är sträckan från allmän eller samfälld väg till yttergräns för tomt eller gårdsplan.
  • Om vägen är över 1 000 meter ska du i första hand undersöka möjligheten att få statligt driftbidrag.
  • Allmän trafik ska vara tillåten.
  • Vägen ska hållas i gott skick och vara framkomlig för motortrafik året runt. Vägen ska hålla den standard som gäller för Trafikverkets riktlinjer för driftbidrag.
  • Om det finns fler utfarter från samma fastighet så får bara en väg bidrag, i regel den kortaste.


Hur ansöker jag?
Senast den 28 februari varje år måste blanketten ” Ansökan om kommunalt bidrag till enskild utfartsväg utan statsbidrag” lämnas in för att bidrag ska kunna betalas ut.

Din ansökan ska innehålla:

  • Vem som ska kvittera ut bidraget, ansvarig för underhållet och kommunens kontaktperson
  • Var vägen ligger och hur lång vägen är.
  • Från vilken väg anslutningen sker.
  • Totalt antal fastigheter längs sträckan som ansökan gäller.
  • Antal permanentboende längs sträckan som ansökan gäller.

Har du lämnat in en ansökan får du ett skriftligt beslut om du får bidrag eller inte. Bidraget söks för föregående år och betalas ut i efterskott, i regel under april månad.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

 

Frågor om e-tjänsten

Trafikhandläggare
monica.soderlund@kristinehamn.se

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se