Folkbildningsverksamhet, grundbidrag - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Ändamål

Kommunbidrag kan utgå till organisationer som bedriver folkbildningsverksamhet i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier för statsbidrag och som erhåller statsbidrag från Folkbildningsrådet eller Utbildningsdepartementet. Kommunbidragen syftar till att ge organisationerna möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i Kristinehamns kommun.

Syftet med Kristinehamns kommuns bidrag till folkbildningsorganisationer verksamma i kommunen är att:

  • främja verksamhet som gör det möjligt för invånarna att påverka sin livssituation
  • skapar engagemang för att delta i samhällsutvecklingen
  • stärka och utveckla demokratin
  • öka delaktigheten i kulturlivet genom att främja kulturupplevelser och eget skapande.

Bidrag

Folkbildningsorganisationer med en egen klar och tydlig profil, som samtidigt formar sin verksamhet utifrån de principer som kännetecknar folkbildningen, har viktiga uppgifter att utföra för Kristinehamns utveckling. Detta gäller såväl inom sin allmänna bildningsroll, i demokratifrågor som inom kulturområdet.

Anslaget utgår endast till icke-kommersiell verksamhet och ska skilja sig till form och arbetssätt från offentliga skolväsendet och högskolan. Kulturnämndens övergripande mål är utgångspunkten för bidraget.

Bidragsform

Kommunbidraget delas upp i grundbidrag och särskilt bidrag. Grundbidraget utgör 80 % av den totala bidragssumman och det särskilda bidraget utgör 20 %.

För att skapa en bra kontakt skall en årlig dialog föras mellan föreningen och kulturnämnden. En ökad kunskap om organisationens verksamhet underlättar fördelning av bidrag. Den sökande organisationens verksamhetsplan ska ligga till grund för dialogen.

Grundbidrag

Grundbidraget baseras på senast avslutade verksamhetsår, första halvåret innevarande år samt den verksamhet som organisationen planerar i Kristinehamns kommun det år bidraget avser. Grundbidraget är minst 70 % av föregående års bidragsnivå.

Vid påtaglig och varaktig minskning eller vid påtaglig ökning av en organisations verksamhet äger kulturnämnden rätt att jämka grundbidraget med hänsyn härtill.

Ansökan om kommunbidrag ska göras av organisationen senast den 1 december och avse kommande kalenderår. Ansökan ska göras på särskild blankett som finns hos kultursamordnaren och på www.kristinehamn.se. I blanketten redovisas antal genomförda cirklar, antal studietimmar, antal deltagare, antal unika deltagare samt antal genomförda kulturprogram och antal studietimmar och deltagare i annan folkbildningsverksamhet. Till ansökan ska bifogas:

  • Verksamhetsberättelse för verksamheten i Kristinehamns kommun (separat, ej som del av helt distrikt/region) från senaste årsmötet.
  • Bokslut fastställt vid senaste årsmötet. Till bokslutet ska en separat ekonomisk redovisning för verksamheten i Kristinehamns kommun bifogas.
  • Redovisning av hittills genomförd verksamhet i Kristinehamns kommun (separat, ej som del av helt distrikt/region) innevarande år.
  • Verksamhetsplan inklusive budget över planerad verksamhet i Kristinehamns kommun (separat, ej som del av helt distrikt/region) för det år bidraget avser.
  • Redovisning av statistikuppgifter för verksamheten i Kristinehamns kommun under det senast avslutade verksamhetsåret och första halvåret för innevarande år: antal cirklar, antal deltagare i cirklar, antal kulturarrangemang samt antal deltager i övrig folkbildningsverksamhet.

 

Om du inte kan använda tjänsten är du välkommen att kontakta kommunens växel på 0550-880 00 eller receptionuroxen@kristinehamn.se.

 

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta kulturnämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Linn Lundtoft
linn.lundtoft@kristinehamn.se
0550-880 76

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa