Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

Med den här tjänsten kan du fylla i och skicka in en beställning för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet. Tjänsten gäller såväl vatten som spill- och dagvatten. Vatten är det dricksvatten som kommunen distribuerar till varje ansluten fastighet. Avloppsvatten är uppdelat som spill- och dagvatten. Spillvatten är det vatten som de flesta kallar avloppsvatten, det vill säga förorenat vatten från hushåll (vatten från kök, toalett, bad och tvättstuga), industrier och andra verksamheter. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor samt från dräneringar. 

Anslutning till vatten och avlopp får inte ske innan anmälan är inlämnad. Varje gång man bygger nytt, bygger om eller bygger till en fastighet inom det kommunala verksamhetsområdet för VA (Vatten och avlopp) ska det också anmälas till VA-enheten eftersom en tillkommande anslutningsavgift eventuellt ska betalas.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa