Arvode till förtroendevald - begäran

Här kan du som förtroendevald begära arvode för resersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst.