Pumpanläggning - ansökan

När en fastighets dräneringsrör ligger lägre än dagvattenledningen i gatan så kan vattnet inte rinna med självfall. Det behövs då en pumpanläggning som installeras på fastigheten för att vattnet ska kunna ledas bort på rätt sätt. När du som fastighetsägare separerat husets dräneringsvatten från spillvattenledningen kan du ansöka om att få en pumpanläggning av Kristinehamns kommun.


För att få pumpanläggning krävs att:

  • fastigheten måste vara ansluten till kommunalt vatten och avlopp, det vill säga den allmänna VA- anläggningen i Kristinehamns kommun,
  • inget dag- eller dränvatten från fastigheten får avledas till spillvattenledning. Spygatter, golvbrunnar vid trappor eller källarnedfarter får inte kopplas på dagvattnet då detta kan riskera att översvämma källaren vid kraftiga regn.

Pumpanläggningen består av pump och pumpbrunn samt en fördelningsbrunn. Pumpen övergår till din ägo när du kvitterar den, vilket innefattar ansvar för installation och drift. Om det uppstår fel på pumpanläggningen ska kontakt tas med leverantören av pumpen, garantitiden följer med pumpen.

När pumpen är installerad kommer vi ut och besiktar anläggningen. Vid godkänd installation får du ett intyg att fastighetens tak- och dräneringsvatten är rätt kopplat, rätt vatten i rätt ledning.

Skicka in den ifyllda ansökan till tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, 681 84 Kristinehamn.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på kristinehamn.se/personuppgifter.

Du kan även kontakta tekniska nämndens dataskyddsombud via kommunens växel 0550-880 00.

Frågor om e-tjänsten

Jeanette Olsson
jeanette.olsson1@kristinehamn.se
0550-881 09

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
tekniska@kristinehamn.se